we are a creative design studio

Domov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť WARS-TAC, s. r. o., so sídlom Dolné Rudiny 8363/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54 219 728, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 78484/L (ďalej len „WARSTAC“), týmto v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v nasledovnom rozsahu:

Prevádzkovateľom je spoločnosť WARSTAC.

Dotknutými osobami sú fyzické osoby – objednávatelia (vo VOP ako spotrebitelia) služieb spoločnosti WARSTAC.

Údaje Dotknutých osôb sú spracúvané na účely a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie služieb spoločnosťou WARSTAC objednávateľovi a plnenie uzavretej zmluvy, na účely ochrany majetku, života a zdravia Dotknutých osôb a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch výcviku a na marketingové účely. Právnymi základmi spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb spoločnosťou WARSTAC je:

  • plnenie zmluvy medzi WARSTAC a Dotknutou osobou,
  • oprávnené záujmy spoločnosti WARSTAC, ktorými sú ochrana majetku, života a zdravia Dotknutých osôb a iných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch výcviku, uplatňovanie nárokov v prípade spôsobenia škody na majetku, živote alebo zdraví a marketingové aktivity spoločnosti WARSTAC (informovanie o novinkách, akciách, zľavách a pod.).

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti WARSTAC prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

Spoločnosť WARSTAC spracúva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou a 5 rokov po jeho ukončení.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov, tel. +421 /2/ 323 132 14, email statny.dozor@pdp.gov.sk, podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Osobné údaje sú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu ako príjemcovi, ktorý osobné údaje ďalej nespracúva. Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Osobné údaje Dotknutej osoby nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu a nie je zamýšľaný ich prenos do tretej krajiny.


SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť spoločnosti WARSTAC svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, prípadne funkčné číslo telefónu a e-mailovú adresu ak nimi disponuje. V prípade, že objednávateľ je právnickou osobou, je povinný oznámiť spoločnosti WARSTAC svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, prípadne funkčné číslo telefónu a e-mailovú adresu ak nimi disponuje. Objednávateľ – fyzická osoba alebo osoba konajúca v mene objednávateľa – právnickej osoby vyhlasuje, že v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uďeľuje súhlas, aby WARSTAC ako poskytovateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účely vybavenia objednávky služby, dodania služby a prípadnej reklamácie služby. WARSTAC sa zaväzuje, že tieto údaje objednávateľa neposkytne a nesprístupní tretej osobe. Objednávateľ udeľuje spoločnosti WARSTAC tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať kedykoľvek písomnou formou. Objednávateľ podpisom na objednávke služby súčasne potvrdzuje, že bol riadne a včas poučený a informovaný o všetkých jeho právach dotknutej osoby vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a súčasne, že udelil predmetný súhlas v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.