we are a creative design studio

Domov

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky spoločnosti WARS-TAC s.r.o.,

I. Základné ustanovenia

I.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt WARS-TAC, s. r. o., Dolné Rudiny 8363/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika (SR), IČO: 54 219 728, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 78484/L (ďalej len „poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ služby – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

I.2 Právne vzťahy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami najmä:

zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“),

zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“),

zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“),

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zákon o OOÚ“).

I.3 Orgánmi dozoru na ochranu spotrebiteľa sú v zmysle príslušných právnych predpisov:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov

I.4 Spotrebiteľ zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním objednávky s povinnosťou platby potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Odkaz na VOP je spotrebiteľovi zaslaný na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uvedie pri objednávke, prípadne sú VOP dostupné po prihlásení do používateľského profilu na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com.

I.5 VOP sú k dispozícii aj na webovej stránke poskytovateľa a sú plne sprístupnené a dohľadateľné spotrebiteľom na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com.

I.6 Poskytovateľ nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z. z.

Kontakty poskytovateľa: Poštová adresa: WARS-TAC, s. r. o., Dolné Rudiny 8363/5, Žilina, 010 01, telefonický kontakt: +421 907 815 217, +421 905 729 351, v čase od 09:00 do 16:00 počas pracovných dní, kontaktný email: info@warstac.com.

 

II. Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len „zmluva“)

II.1 Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkaných jednotlivých druhov základných služieb, vrátane termínov kurzov a dĺžky ich trvania, na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com. Základnými službami sú kurzy a darčekové poukazy. K základným službám je možné súčasne objednať aj doplnkové služby. Zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom. Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie objednávky spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Potvrdenie prijatia objednávky nemá na vznik zmluvy vplyv. Odkaz na VOP v platnom a účinnom znení, odkaz na bezpečnostné pravidlá, odkaz na informácie o spracúvaní osobných údajov (Informácie GDPR) a faktúru dostane spotrebiteľ ako prílohu potvrdenia o zaevidovaní objednávky.

II.2 Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov upravených právnymi predpismi.

II.3 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a v prípadoch zahraničných klientov v anglickom jazyku. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy. Akákoľvek dohoda medzi poskytovateľom a spotrebiteľom v zmluve, ktorá je odlišná od VOP, má prednosť pred VOP. Uzavretá zmluva je poskytovateľom služby archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento postup zrozumiteľne popísaný.

II.4 Spotrebiteľ má možnosť pred odoslaním objednávky ju v plnej miere skontrolovať a vykonať jej prípadné zmeny a opravy. Náklady spotrebiteľa na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky nenesie poskytovateľ, ale spotrebiteľ sám. Tieto náklady sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

II.5 Podľa § 4 ods. 6 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy. Zároveň vyhlasuje, že bol poučený podľa § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku - bližšie informácie v čl. V. a VI. Všeobecných obchodných podmienok.

 

III. Ochrana osobných údajov a vyhotovovanie obrazových a obrazovo-zvukových materiálov

III.1 Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v dokumente „Informácie GDPR“ nachádzajúci sa na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com.

III.2 Vyznačením príslušného políčka a odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ súhlasí, že poskytovateľ môže v priebehu služby (kurzu) vyhotovovať obrazové alebo obrazovo-zvukové materiály (fotografie alebo videá). Spotrebiteľ zároveň súhlasí, s tým, že obrazové a obrazovo-zvukové materiály môžu byť zverejnené prostredníctvom sociálnych sietí alebo webových stránok za účelom propagácie služieb (kurzov) poskytovateľa.

III.3 V prípade, ak spotrebiteľ nezaškrtne príslušné políčko, poskytovateľ bude pri vyhotovovaní obrazových a obrazovo-zvukových materiálov rešpektovať prejav vôle spotrebiteľa.

 

IV. Ceny

IV.1 Všetky ceny sú zmluvné. Na webovom sídle poskytovateľa www.warstac.com sú pre všetky základné služby vždy uvedené aktuálne a platné ceny. Informácie o cene poskytovaných služieb sú uvádzané ako konečné ceny, teda vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. K základnej službe je možné objednať doplnkové služby, ktorých aktuálna ponuka spolu s ich konečnou cenou sú uvedené pri každej základnej službe. Úhrada doplnkových služieb sa vykoná výhrade v hotovosti pred začatím služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.).

IV.2 V prípade, ak konečná cena kurzu nepresahuje hranicu 500 eur, platba za kurz sa uskutoční naraz v jednej platbe vo výške 100 % konečnej ceny služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.).

IV.3 V prípade, ak si spotrebiteľ objedná službu (kurz, seminár, workshop, atď.), ktorej konečná cena presahuje hodnotu 500 eur, konečná cena kurzu sa skladá zo zálohy (ďalej len „depozit“) a zvyšnej časti konečnej ceny. Výška depozitu, ktorý je spotrebiteľ povinný uhradiť pri objednávke prevodom na bankový účet alebo platobnou kartou pomocou platobnej brány, je uvedená pri kroku vytvorenia objednávky. Zvyšnú časť konečnej ceny služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) je spotrebiteľ povinný uhradiť najneskôr pred začatím zakúpenej služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.), a to v hotovosti na mieste konania služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.). Spotrebiteľ môže celú platbu za službu (kurz, seminár, workshop, atď.) výnimočne uhradiť aj v hotovosti, a to po predchádzajúcej dohode s poskytovateľom.

 

V. Objednávanie

V.1 Spotrebiteľovi je poskytnutá služba za konečnú cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s konečnou cenou služby (prípadne výškou požadovaného depozitu). Účtovaná konečná cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky.

V.2 Objednať základnú službu a niektoré doplnkové služby je možné priamo na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com.

V.3 Spotrebiteľ sa odoslaním objednávky s povinnosťou platby zaväzuje zaplatiť konečnú cenu za vybranú službu (kurz, seminár, workshop, atď.) resp. služby (kurzy, semináre, workshopy, atď.), súhlasí s termínom uskutočnenia služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.), ktorý si vybral a záväzne potvrdzuje svoju osobnú účasť na tejto službe (kurze, semináre, workshope, atď.).

V.4 Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu termínu maximálne do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, najneskôr však aspoň 7 pracovných dní pred konaním kurzu a to buď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. O zmenu termínu konkrétne objednanej služby možno požiadať maximálne raz.

V.5 Z dôvodu potreby vedomosti o presnom počte účastníkov na službe (kurze, semináre, workshope, atď.), si poskytovateľ vyhradzuje právo nevyhovieť spotrebiteľovi v konkrétne navrhovanej zmene termínu, ktorú si určil spotrebiteľ. Poskytovateľ dá spotrebiteľovi na výber z najmenej dvoch voľných termínov, v závislosti od personálnej obsadenosti kurzov.

V.6 Pre prípad, že spotrebiteľ uzavrie podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku zmluvu s poskytovateľom menej než 14 dní pred termínom kurzu a má sa teda na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

V.7 Darčekový poukaz sa uplatňuje na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com podľa tam uvedených pokynov.

V.8 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby spotrebiteľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ služby vyhotovoval počas realizácie služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) obrazové a obrazovo-zvukové záznamy.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

VI.1 V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

VI.2 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP, ktoré sú voľne prístupné na webovej stránke poskytovateľa www.warstac.com, a ktoré sú zaslané ako príloha e-mailu o potvrdení prijatia objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

VI.3 ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nebudú požadované ani žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady ceny za službu, ak už došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VI.4 Peniaze za uplatnené odstúpenie od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VI.5 V súlade s § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak spotrebiteľ uzavrie podľa § 4 ods. 6 uvedeného zákona zmluvu s poskytovateľom menej než 14 dní pred termínom služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) a má sa teda na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada a poskytovateľ splní všetky svoje povinnosti stanovené v § 4 ods. 6 uvedeného zákona, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VI.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch:

a) kedy spotrebiteľ nezaplatil plnú cenu v stanovenej lehote v súlade s článkom IV. a V.,

b) ak na základe dostupných informácií a skutočností možno predpokladať, že spotrebiteľ bol právoplatne odsúdený za násilný trestný čin alebo je prítomné podozrenie, že spotrebiteľ je alebo bol členom organizácie potlačujúcej základné ľudské práva a slobody, prípadne prezentuje extrémistické názory,

c) ak bol spotrebiteľ v minulosti vylúčený z kurzu alebo mu bolo inak znemožnené úplné absolvovanie kurzu pre nedodržanie bezpečnostných a prevádzkových zásad a pravidiel spoločnosti WARS-TAC, s. r. o., ktoré sú prístupné na mieste konania služieb (kurzov, seminárov, workshopov, atď.) – na strelnici, pričom osoby, ktoré sa zúčastňujú kurzu sú povinné sa s týmto usmernením individuálne oboznámiť a v plnom rozsahu ich dodržiavať, alebo pre nedodržanie iných pravidiel bezpečnosti, ochrany zdravia, obozretnosti a zodpovednosti pri nakladaní so strelnými zbraňami.

VI.7 Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby zasielajte na info@warstac.com alebo na adresu: WARS-TAC, s. r. o., Dolné Rudiny 8363/5, 010 01 Žilina.

VI.8 V prípadoch, ak sa spotrebiteľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčastniť na konkrétnom termíne služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.), ktorú si objednal a zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi už uplynula, avšak služba (kurz, seminár, workshop, atď.) ešte nebola uskutočnená a do jej termínu ostáva viac ako 5 kalendárnych dní, poskytovateľ umožní spotrebiteľovi presunúť svoj termín služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) na neskorší termín, pričom na náhradnom termíne je potrebné sa dohodnúť priamo s poskytovateľom, kvôli personálnej obsadenosti (bližšie pozri bod V.4 a V.5 týchto VOP).

VI.9 Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi skutočnosť, že sa nemôže zúčastniť objednanej služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.). Včasné neoznámenie tejto skutočnosti môže mať za následok nemožnosť vyhovenia požiadavkám spotrebiteľa na presunutie služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) na iný termín.

VI.10 V prípade, ak spotrebiteľ nevyužije vyššie uvedenú možnosť, neoznámi poskytovateľovi, že sa nemôže zúčastniť služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) a nedostaví sa, stráca možnosť presunutia termínu služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) a tiež aj prenesenia zaplatenej ceny do formy poukážky alebo do formy kreditu.

VI.11 Ustanovenia o ďalších možnostiach spotrebiteľa v prípade, ak sa nemôže zúčastniť na kurze, sa nevzťahujú na prípady, kedy za nekonanie kurzu je zodpovedná vyššia moc. Za vyššiu moc je pre účely zmluvy a VOP považovaná každá udalosť nezávislá od vôle zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, extrémne poveternostné a meteorologické javy, silné búrky, požiar, vojna, výbuch, štrajk, alebo iné nepredvídateľné udalosti. Vzhľadom na skutočnosť, že WHO vyhlásila pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, a teda z dôvodu predvídateľnosti protiepidemiologických opatrení, za vyššiu moc nemožno považovať protiepidemiologické opatrenia účinné v čase konania kurzu alebo vládne opatrenia na území štátu alebo jeho hraniciach, slúžiace k zamedzeniu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, pričom v takomto prípade sa kurz automaticky presúva na iný termín určený poskytovateľom.

 

VII. Platobné podmienky

VII.1 Poskytovateľ služby akceptuje platbu nasledovnými spôsobmi:

a) prevodom na bankový účet,

b) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,

c) hotovosťou v prípade povinnosti doplatiť zvyšnú cenu služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.) alebo v iných prípadoch po dohode, platba v hotovosti musí byť vykonaná ešte pred uskutočnením služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.).

VII.2 Poskytovateľ o vykonanej platbe informuje spotrebiteľa zaslaním e-mailu na ním zadanú e-mailovú adresu.

 

VIII. Dodacie podmienky

VIII.1 Objednaná služba (kurz, seminár, workshop, atď.) bude realizovaná v konkrétnom termíne, ktorý si spotrebiteľ záväzne zvolil pri zadaní objednávky a na mieste, ktoré bolo uvedené v informáciách pri konkrétnej službe (kurze, semináre, workshope, atď.).

VIII.2 V prípadoch nepriaznivých podmienok, ktoré majú charakter vyššej moci, sa služba (kurz, seminár, workshop, atď.).presúva na iný vhodný (najbližší) termín, resp. ak nie je možné službu (kurz) presunúť alebo by nebolo možné uskutočniť opakovanie služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.)., služba (kurz, seminár, workshop, atď.) sa môže zrušiť úplne.

VIII.3 Každý spotrebiteľ je informovaný e-mailom o potvrdení prijatia objednávky, ktorý obsahuje informáciu o termíne a mieste zvolenej služby (kurzu, seminára, workshopu, atď.).

 

IX. Mimosúdne riešenie sporov

IX.1 Vzniknuté spory majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, za predpokladu, že spotrebiteľ má bydlisko na území Slovenskej republiky. Spotrebiteľ môže žalovať poskytovateľa aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom má tento spotrebiteľ bydlisko.

X.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na emailovú adresu: info@warstac.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ na túto žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“). (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

XI.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle MH SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať taktiež prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov - platformy ODR Európskej komisie, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.4 Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur vrátane DPH. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

X. Záručné podmienky

X.1 Záručné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 

XI. Záverečné ustanovenia

XI.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.07.2022. Znenie týchto VOP môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

XI.2 Všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že spotrebiteľ nemá bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.